Vedtekter for Stiftelsen Ingeniørsoldaten-Hvalsmoen 
                                  

              

Forutsetninger: De etterfølgende vedtekter er laget i samsvar med lov om stiftelser av 15. juni 2001 med senere endringer. 

§ 1. NAVN: Stiftelsen Ingeniørsoldaten - Hvalsmoen er en alminnelig stiftelse opprettet av Ingeniørvåpnets pensjonistforening (IVPF), Ingeniørvåpnets soldatforening (IVSF), og Ingeniørvåpnets frueforening (IVFF). 

§ 2. FORMÅL: Stiftelsens formål er å arbeide for å bevare kulturhistoriske og synlige tegn på ingeniørsoldatenes tilstedeværelse og virke på Hvalsmoen i mer enn 100 år. For nålevende og kommende generasjoner skal Ingeniørvåpnets modellkammer være en attraktiv samling av historisk militært ingeniør-materiell, og Østre Messe med sitt originale inventar og utstyr skal fortsatt være et tradisjonsrikt og tjenlig møtested for foreninger med tilknytning til Forsvaret.  

Minnesteinen som er reist over ingeniørsoldater som falt under 2. verdenskrig må bli på sin nåværende plass, og stiftelsen vil ta ansvaret for å holde den i hevd. 

Stiftelsen vil gjennomføre all sin virksomhet i samsvar med formelle avtaler med Hvalsmoen AS. Dette selskapet eies av Oddvar Røysi, som er den nye eieren av Hvalsmoen. Virksomheten vil bl.a. omfatte drift av modellkammeret, samt koordinering og administrering av møteaktiviteten i Østre Messe for foreninger/organisasjoner som har tilknytning til Forsvaret. I forståelse med eieren påtar stiftelsen seg ansvaret for å inngå nødvendige deponeringsavtaler med Forsvarsmuséet, og for å etablere hensiktsmessige samarbeidsavtaler med offentlige- og private instanser.  

For at stiftelsen skal få et levedyktig økonomisk grunnlag, vil styret i stiftelsen bestrebe seg på å skaffe inntekter og støtte fra ulike instanser innen både privat- og offentlig virksomhet.  

§ 3. STYRET: Stiftelsens styre velges av stifterne nevnt i § 1, og skal bestå av inntil fem medlemmer og tre varamedlemmer. Styret velges med en funksjonstid på to år, og kan gjenvelges. Det samme gjelder varamedlemmene. Styret velger selv sin leder, og om nødvendig etter eget skjønn også nestleder og sekretær. 

 § 4. DAGLIG LEDER: Styret kan ansette daglig leder til å koordinere møte-virksomheten i Østre Messe og følge opp administrative gjøremål i forbindelse med aktivitetene i Østre Messe og i Ingeniørvåpnets modellkammer. Styret utarbeider instruks for stillingen, og bestemmer eventuell godtgjørelse. 

§ 5. REGNSKAPSFØRER OG REVISOR: Styret velger autorisert regnskapsfører og registrert- eller statsautorisert revisor som bestemt i hhv. regnskapslovens § 1-2 nr. 11, og revisorlovens § 2-1. Styret og daglig leder skal forholde seg til de krav regnskapsfører og revisor måtte bestemme med hensyn til dokumentasjon av stiftelsens drift, og til forvaltning av stiftelsens verdier.  

§ 6. GRUNNKAPITAL: Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000,-.  

§ 7. TOMTEAREALER OG BRUKSRETT: De formelle avtalene mellom stiftelsen og grunneierens selskap Hvalsmoen AS inneholder detaljerte bestemmelser som sikrer og regulerer stiftelsen bruksrett til nødvendige utearealer og veigrunn.